Fråga Kemikalieinspektionen

Här kan du hitta några vanliga frågor och svar eller ställa en egen fråga till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst.

Vi svarar främst på frågor om ansvar och skyldigheter inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Vi kan inte svara på vad enskilda produkter innehåller eller bedöma risken med en viss användning.

Har du frågor om specifika produkter rekommenderar vi att du kontaktar det företag som säljer produkten. De har ansvar för att produkten är säker att använda och ska ha kunskap om sina produkters innehåll och eventuella skadliga egenskaper.

Om du vill prata med oss kan du ringa 08-519 41 111. Våra ordinarie telefontider är:

  • måndag – onsdag och fredag 09:00 – 11:00,
  • torsdag 13:00 – 15:00.

Det kan vara svårt för oss att direkt i telefon svara på omfattande frågor. Då kan det vara bättre att du skriver in frågan via vårt formulär.

Område: Alla

Frågor och svar (62)

Sorteras efter aktualitet

Vilka regler gäller för biocidbehandlade varor?

Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö. Därför får varorna endast vara behandlade med tillåtna ämnen för att få släppas ut på marknaden och säljas inom EU, enligt EU:s biocidförordning. Du som är tillverkare eller importör har ansvar för att varan är behandlad med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU.

Dessutom får varor som tillverkas inom EU endast behandlas med tillåtna biocidprodukter.

För mer information om regler och märkning för biocidbehandlade varor: https://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidbehandlade-varor


Vad gäller för märkning av biocidbehandlade varor?

En biocidbehandlad vara måste märkas med tydlig och lättläst information till konsumenten. Det gäller alla varor som säljs med ett påstående om att varan har en särskild funktion eller är behandlade med ett verksamt ämne där det krävs i godkännandet av ämnet.

Den behandlade varan ska också märkas med relevant bruksanvisning och försiktighetsåtgärder, om detta är nödvändigt för att skydda människor, djur och miljö.

Om varan tillverkas inom EU är det tillverkaren som har ansvaret för märkningen. Om varan importeras till EU är det importören som har ansvaret.

Märkningen måste finnas på de officiella språken i de medlemsländer där varan säljs, till exempel måste informationen finnas på svenska om varan säljs i Sverige.

Märkningsreglerna för biocidbehandlade varor finns i biocidförordningen (EU) nr 528/2012 (artikel 58).

Jag tänkte importera ett insektsmedel, det innehåller inga farliga ämnen. Finns det några regler som jag måste följa?

Om det är ett insektsmedel som är avsett att "förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan", det vill säga att det är ett bekämpningsmedel så krävs det ett godkännande av Kemikalieinspektionen innan du får sälja eller använda det i Sverige. Vilka ämnen som ingår i insektsmedlet, om de är ofarliga eller inte spelar ingen roll. Det verksamma ämnet i medlet måste också vara godkänt eller under utvärdering.

Dessutom finns det regler för vad märkningen av insektsmedlet ska innehålla för uppgifter och leverantören som du köper medlet av (eller leverantören av det verksamma ämnet) måste finnas med på den så kallade artikel 95 listan. Läs mer om reglerna för märkning samt artikel 95 listan på vår webb. https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter

Du hittar information om hur du ansöker om ett godkännande för produkten i vår ansökningsguide: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/ansok-om-godkannande-for-biocidproduktJag vill sälja en biocidprodukt med ett verksamt ämne som fortfarande är under utvärdering inom EU. Vad gäller för en sådan produkt i Sverige?

I Sverige krävs det godkännande för att få sälja många biocidprodukter, även innan det verksamma ämnet är godkänt. Om det krävs godkännande beror på vilken produkttyp produkten tillhör. Läs mer om detta på vår webb: https://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidprodukter/tillatna-biocidprodukter


Även om det skulle vara så att det inte krävs godkännande för produkten i dagsläget, finns det särskilda regler för biocidprodukter som gäller alla biocidprodukter redan innan produktgodkännande krävs:

- Utöver reglerna för klassificering och märkning i CLP-förordningen gäller även särskilda regler för märkning av biocidprodukter. Dessa finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel KIFS 2008:3 (4 kap, 6§ och bilaga 2).

- En biocidprodukt får bara tillhandahållas på marknaden om ämnesleverantören eller produktleverantören finns på artikel 95-listan för rätt produkttyp. Kravet gäller för alla de verksamma ämnen som finns listade i artikel 95-listan för respektive produkttyp

Får jag använda båtbottenfärg på min båt i Mälaren?

För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Bottniska viken och i insjöar (som Mälaren) finns det inga godkända båtbottenfärger som innehåller biocider. Där får du bara använda biocidfria färger, som inte kräver godkännande.

Kemiskt verkande båtbottenfärger som innehåller biocider (med t.ex. koppar) behöver vara godkända av oss på Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas. Godkända färger har användningsvillkor som reglerar i vilka vatten och på vilka båtar färgen får användas, t.ex. om användning är tillåten på östkusten eller västkusten, för fritidsbåtar eller fartyg.

Är färgen biocidfri krävs inget godkännande av Kemikalieinspektionen. Därmed finns det inte fastställda användningsvillkor om i vilka vatten färgen får användas.